Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov na portáli Domenky.sk

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, vyžaduje, aby sme od vás získali súhlas na uchovávanie údajov súvisiacich s uložením na portáli Domenky.sk.

Správca osobných údajov je spoločnosť Webian s.r.o. zapísanej do Obchodného registra Okresného súdu Košice I., oddiel Sro vložka č. 48482/V, IČO: 52 975 380 so sídlom Rovníková 1460/10, 040 12 Košice, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME A Z AKÝCH ZDROJOV?

Na marketingové účely spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov, ktoré nám pomáhajú určiť ponuku služieb, ktoré by mohli riešiť vaše potreby.

 

Osobné údaje získané pri registrácii

 • e-mailová adresa
 • meno
 • telefónne číslo (overenie prostredníctvom SMS)

 

Osobné údaje získané pri používaní inzertnej služby

 • obrázok (náhľad, screenshot) logo, alebo profilov8 fotka
 • znenie (text) vášho inzerátu
 • informácie o vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy

 

Externé zdroje

 • informácie o vás od iných používateľov - od iných používateľov môžeme o vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli vám, napr. keď nás upozorňujú na určité vaše konanie alebo ak vás odporúčajú ako eventuálnych používateľov našich služieb

 

Technické údaje

 • údaje o používaných zariadeniach a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma (prostredníctvom Google Analytics), cookies; bližšie informácie k tomu, ako používame cookies, nájdete na Zásady používania súborov cookies.

 

AKO DLHO SA UCHOVÁVAJÚ OSOBNÉ ÚDAJE

Súhlas sa udeľuje do momentu, keď váš súhlas odvoláte alebo 30 dní odo dňa zrušenia Vášho účtu na portáli Domenky.sk.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

 

KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

Na spracúvanie údajov na účely prevádky klubu môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti.

Ako prevádzkovateľ dohliadame na to, aby všetci, ktorým sú vaše osobné údaje prenášané, dodržiavali vysoký štandard ich ochrany.

 

Zoznam príjemcov

 • BUDGETSMS BV, Schoonhovenerf 2, 5035JL Tilburg, Netherlands
 • Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States

 

AKÉ SÚ PRÁVA JEDNOTLIVCA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Informácie zahŕňajú hlavne: identifikáciu a kontaktné údaje správcu, jeho zástupcu a prípadne aj zodpovednej osoby, účely spracúvania, kategórie dotknutých osobných údajov, príjemcu, alebo kategórie príjemcov osobných údajov, informácie o prenose osobných údajov do tretích krajín, obdobie uchovávania osobných údajov, oprávnených správcov, zoznam vašich práv, možnosť obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, zdroj spracovávaných osobných údajov, informácie o tom, či a ako dochádza k automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo na potvrdenie toho, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané a ak áno, máte prístup k informáciám o spracúvaní, kategóriách dotknutých osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, období uchovávania osobných údajov, ako aj právo na informácie o vašich právach, o práve podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov, informácie o zdroji osobných údajov, informácie o tom, či dochádza k automatizovanému rozhodnutiu a profilovaniu, informácie a záruky v prípade prenosu osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

 

Právo na opravu

Spracúvame vaše neaktuálne alebo nepresné osobné údaje? Môžete si ich upraviť vo Vašom profile po prihlásení, alebo nás informujte o tom a my osobné údaje opravíme.

 

Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)

V prípade že tak chcete urobiť, máte možnosť vymazať celý svoj profil a osobné údaje priamo v editácii, na konci svojho používateľského profilu.

 

Právo na obmedzenie spracovania

Ak si želáte, aby sa vaše osobné údaje spracúvali výhradne na najnutnejšie zákonné účely, alebo si želáte osobné údaje blokovať.

 

Právo na prenositeľnosť údajov

Ak si želáte, aby sme poskytli vaše osobné údaje inej spoločnosti, odovzdáme vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte vami určenému subjektu, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné alebo iné významné prekážky.

 

Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie

Ak zistíte alebo sa domnievate, že osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu. Námietku môžete tiež uplatniť aj priamo proti automatizovanému rozhodovaniu a profilovaniu.

 

Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

S vaším podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

 

Kde môžete práva uplatniť a sú tieto práva spoplatnené?

Jednotlivé práva môžete uplatniť poslaním e-mailu zodpovednuej osobe za dohľad nad ochranou osobných údajov (Data Protection Officer): helpdesk@domenky.sk.

Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne.

 

Za aký čas môžete očakávať odpoveď od spoločnosti?

Vyjadrenia a prípadné informácie o prijatých opatreniach vám poskytneme čo najskôr, najneskôr však do 14 dní. V prípade potreby a s ohľadom na zložitosť a počet žiadostí môžeme túto lehotu predĺžiť na 2 mesiace.

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu pošlite e-mail na helpdesk@domenky.sk.

Máte ešte otázky? Kontaktujte nás